جلسه گروه کاری زیربنای حکومتداری محلی و تجدید حدود داخلی تدویر یافت.

این جلسه جهت نهایی سازی پلان تفصیلی تطبیق پالیسی حکومتداری محلی، نهایی سازی میکانیزم گزارش دهی وزارت ها و ادارات از تطبیق پالیسی حکومتداری محلی واتخاذ آماده گی ها برای تدویر جلسه کمیته حکومتداری محلی تدویر یافت.
قابل ذکر است که این گروه کاری به اساس مصوبه کمیته حکومتداری محلی در جهت تطبیق پالیسی حکومتداری محلی و تامین همکاری های بین الوزارتی زمینه ایجاد شده است.

که متشکل از نماینده گان وزارت خانه ها و ادارات چون وزارت انرژی و آب، وزارت شهر سازی و اراضی، وزارت انکشاف دهات، اداره ترانسپورت جاده، اداره ارگانهای محلی و اداره ملی احصائیه و معلومات تحت ریاست حامد کریمی رئیس پالیسی وپلان اداره ارگانهای محلی تدویر یافت.