دیدار ریس جمهور با والی تخار در موجودیت رئیس اداره ارگان های محلی

محمد اشرف غنی رئیس جمهورکشور، قبل از ظهر امروز با عبدالحق شفق والی تخار دیدار نمود.

.در این دیدار که عبدالمتین بیگ رئیس عمومی ارگان های محلی نیز حضور داشت، والی تخار خواست های مردم آن ولایت را در بخش های ساخت میدان هوایی تالقان، توجه به بندر آی خانم، حکومتداری و امنیت با رئیس جمهور شریک کرد.

رئیس جمهور ضمن تشکری از والی ولایت، گفت که توجه به تامین امنیت در اولویت حکومت قرار دارد و موضوع ساخت میدان هوایی تالقان به وزارت مالیه راجع می گردد.