به سلسله گفتمان های حکومتداری محلی، نشست مشورتی در ننگرهار تدویر یافت

در این برنامه، بحث های کلان حکومت داری محلی شامل ریفورم های مالی، منابع بشری ،اختصاص وجوه تشویقی و انکشاف متوازن، تبدیل شدن واحدهای اداره محلی به واحدهای بودجوی، دسته بندی جدید ولسوالی های کشور و طرزالعمل ولسوالی ها به بحث گرفته شد.

شاه محمود میاخیل والی ننگرهار ،حکومت داری خوب را زمینه ساز انکشاف ورشد اقتصادی عنوان کرد.

حامد کریمی، رییس پالیسی و پلان اداره ارگانهای محلی، دیدگاه ده ساله پالیسی حکومتداری محلی را متمرکز بر پاسخ به نیازهای مردم افغانستان در سطحی که به آن نیاز است برشمرده و از ایجاد شورای عالی ولسوالی ها تحت ریاست جلالتمآب رییس جمهور برای رسیدگی به خواست های مردم و مسئولین ولسوالی ها کشور خبر داد.