شبکه نظارت و ارزیابی شاروالی‌ها تاسیس میگردد

طی برنامۀ که به‌همین منظور تدویر یافته بود، در آن مسوولین نظارت و ارزیابی شاروالی‌های مراکز ولایات، مسوولین معینیت شاروالی‌ها، مشاورین ارشد برنامۀ شهر در ۱۴ ولایات و کارشناسان برنامۀ اسلا اشتراک ورزیده بودند.
عبدالباقی پوپل معین شاروالی‌های ادارۀ ارگان‌های محلی، در مورد موثریت بخش نظارت و ارزیابی شاروالی ها صحبت نموده گفت: تاسیس شبکه نظارت و ارزیابی در خصوص سمت دهی کارکرد‌های شاروالی‌ها یک گام مؤثر بوده و از مسئولین نظارت و ارزیابی شاروالی ها میخواهیم تا روی تحلیل‌ها و ارزیابی های کارکرد شاروالی مربوطه شان با جدیت کار نمایند و گزارش شان‌را با مرکز شریک سازند.
در این برنامه اشتراک کننده‌ها نظریات شان‌را پیرامون موضوع شریک که در نتیجه طرزالعمل شبکه نظارت و ارزیابی ترتیب گردید.