عنوان بتی اعلان تجارتی

اداره مستقل ارگانهای محلی در نظر دارد . پروژه وسایل تکنالوژی اداره مرکزه خویش را تحت شماره داوطلبیIDLG/OB/NCB/G/11/1398 از با بت سال مالی ۱۳۹۸ با شرکت خدمات لوژستیکی معین پوپل به مبلغ مجموعی (۱۳۲۷۵۰۰۰ ) سیزده ملیون و دوصد و هفتاد و پنج هزار داد نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته با شند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت (۷ ) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل قانونی آن به آمریت تدارکات واقع چهاراهی آریانا ارایه نمائید.این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرار داد عقد نخواهد شد.