شاران: میکانیزم کاری مؤثر میان ادارات محلی و جامعه مدنی ایجاد شده است

دکتر تیمور شاران معین پالیسی و مسلکی ادارۀ ارگان‌های محلی در مراسم که به‌منظور “امضای تفاهم‌نامۀ همکاری میان ادارۀ ارگان‌های محلی، نهاد ها و جامعه مدنی” به سطح محل تدویر یافته بود، ضمن ابراز امتنان از ریاست امور شوراهای محلی بخاطر تدوین تفاهم‌نامۀ یاده شده، گفت: گسترش ارتباط کاری مؤثر میان ادارات و جامعه مدنی بر روند دادخواهی و نهادینه سازی حساب‌دهی تاثیر مثبتی دارد.


وی خاطرنشان کرد، که جهت زمینه سازی شفافیت و حسابد‌هی به سطح محلات، قرار است هشت زون اقتصادی و توسعوی ایجاد گردد تا بتوانیم از طریق آنها با کشورهای همسایه وصل شویم و بازار خوبی برای کالاهای افغانستان پیدا نماییم.
معین پالیسی و مسلکی با اشاره بر اینکه بودجه سازی باید ولایت محور باشد و پلان‌های محلی باید در آن جایگزین شوند میگوید: جامعه مدنی به عنوان نهاد نظارت گر در قسمت تدوین پلان‌های بودجه سازی به نیازهای بومی باشنده‌گان محلات، بپردازند.
شاران تاکید ورزید، که رهبری ادارۀ متعهد است تا با در نظرداشت قانون حق دسترسی به معلومات، در قسمت شریک سازی معلومات با جامعه مدنی همکار باشد.


این تفاهم‌نامه که با درنظرداشت قوانین و پالیسی‌های نافذه کشور میان ادارۀ ارگان‌های محلی، نهادها و شبکه‌های جامعه مدنی به سطح محل، به امضا رسید؛ گسترش و تقویت همکاری‌های مشترک میان ادارۀ ارگان‌های محلی، ادارات محلی، نهادها و شبکه‌های جامعه مدنی در سطح محلات؛ تسهیل اشتراک نهادها و شبکه‌های جامعه مدنی در روند پلان‌گذاری ولایتی، بودجه سازی ولایتی، مجالس شهروندان، کمپاین‌های حساب‌دهی اجتماعی و هم‌چنین همکاری در خصوص دریافت شکایات و تشخیص نیازمند‌های مردم، از اهداف اساسی آن میباشند.
در این مراسم، رؤسای ادارۀ ارگان‌های محلی، چند تن از معاونین امور اجتماعی ولایات، اعضای شبکه‌های جامعه مدنی هشت زون، اعضای شوراهای ولایتی هرات، لغمان، کنرها و کابل اشتراک ورزیده بودند.