کار پانزده پروژه انکشافی در ناحیۀ سیزدهم شهر کابل افتتاح شد

کار پانزده پروژه انکشافی به عنوان بخشی از طرح جامع بهسازی دشت برچی از سوی سرور دانش معاون دوم رییس جمهور آغاز شد.
در این مراسم محمد یعقوب حیدری والی کابل و شاروال کابل نیز حضور داشتند.
استاد دانش که در این مراسم سخنرانی میکرد، به شاروال کابل هدایت داد که ناحیه ۱۳ شاروالی کابل مانند حوزه های امنیتی به دو ناحیه تقسیم شود تا خدمات شهری و اداری عادلانه و متناسب به نیازمندی های مردم ارائه شود.
معاون رییس جمهور از ادارات مربوطه خواست که در قسمت هماهنگی های لازم برای دسترسی مردم به ارائه خدمات صحی، آموزشی و شهری به شهروندان این ناحیه توجه جدی نمایند.
بر اساس معلومات در این پروژه ها ساخت سرک‌ها و ساخت ساختمان ها برای دفاتر شامل میباشند، که هزینۀ مجموعی آن بیش از یک میلیار افغانی برآورد شده است.