قانون تنظیم امور شوراهای محلی برای شوراهای ولایتی سمنگان معرفی گردید

نشست دو روزه معرفی” قانون تنظیم امور شوراهای محلی و رهنمود دادخواهی برای شوراهای ولایتی واعضای جامعه مدنی” در سمنگان دایر گردید.

این نشست از سوی ریاست عمومی انسجام امور شورهای محلی اداره ارگانهای محلی برگزار گردید.


سعید احمد خاموش رئیس عمومی انسجام امور شورهای محلی به شرح و بسط مراحل وضع و تدوین قانون تنظیم امور شورهای محلی پرداخته گفت: بنابر ضرورت باید روش و یا میکانیزمی ایجاد می شد که زمینه را برای مردم مساعد می نمود تا می توانستند با مسولین واحدهای دومی وسومی ادارات ولایتی و نمایندگان منتخب شان در شوراهای ولایتی دیدن نموده و مشکلات خویش را به طور مستقیم در میان قرار بدهند.

بدین ملحوظ، قانون متذکره را آماده نمودیم که پس از رای زنی ها و بحث های فراوان با شوراهای ولایتی در مورد طرح و تسوید، تدقیق و تقنین آن، طی فرمان تقنینی از سوی مقام عالی ریاست جمهوری در ماه حوت ۱۳۹۷ نافذ و مرعی الاجرا قرار گرفت.

آقای خاموش نقش شورای های ولایتی را برازنده خوانده و از سهم گیری فعال شان در پروسه های بزرگ ملی و محلی سپاسگزاری نمود و در پایان متن و محتوای قانون شوراهای محلی را برای اشترک کننده گان نشست، به طور مفصل توضیح و تشریح نمود.