سفیر فرانسه با والی بامیان دیدار کرد

داوید مارتینون سفیر جمهوری فرانسه با محمد طاهر زهیر والی بامیان در دفتر کارش دیدار کرد.
در این دیدار والی بامیان با اشاره به روابط دیرینه افغانستان و فرانسه خواستار ادامه فعالیت‌های فرهنگی و باستان شناسی کشور فرانسه در افغانستان و خصوصا در بامیان شد.
وی در ادامه افزود، ما علاقه مند هستیم که فعالیت‌های باستان شناسی کشور فرانسه در هماهنگی با دیپارتمنت باستان شناسی پوهنتون بامیان ادامه پیدا کند.
در همین حال سفیر جمهوری فرانسه، وعده سپرد تا در قسمت حفاظت از آبدات تاریخی و باستان‌شناسی بیشتر سرمایه گذاری نمایند.
مارتینون با اشاره به روابط دیرینه فرهنگی بین فرانسه و افغانستان، خواهان ادامه این روابط شد.
در این دیدار والی بامیان همچنان از سفارت کشور فرانسه خواست که بخش آموزش زبان فرانسه را در بامیان توسعه داده و در راستای ساختن موزیم معیاری با مردم بامیان همکاری نماید.