عدم مداخله منسوبین اداره ارگانهای محلی در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری!

رییس عمومی اداره ارگانهای محلی با صدور امریه ای عنوانی والیان، شاروالان، ولسوالان و دیگر منسوبین سطح مرکزی و محلی اداره ارگانهای محلی آنها را از هر گونه مداخله و تاثیر گذاری در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برحذر داشت.

 

موصوف طی این امریه همچنین از مجموع مسئولین سطح رهبری ادارات محلی خواهان همکاری همه جانبه با نهادهای مسئول در امر برگزاری انتخابات و تامین امنیت  گردیده است.

قابل یاد آوری است که از طرف اداره ارگانهای محلی کمیته ی تعیین گردیده که روند انتخابات را از نزدیک نظارت نموده و مشکلات و چالش ها موجود را گزارش دهند.

 

قابل ذکر است که این امریه به تاسی از فرمان شماره ۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ مقام عالی ریاست جمهوری اصدار گردیده است.

اداره مستقل ارګانهای محلی