عدم مداخله منسوبین اداره ارگانهای محلی در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

اعلامیه خبری

رییس عمومی اداره ارگانهای محلی با صدور امریه ای عنوانی والیان، شاروالان، ولسوالان و دیگر منسوبین سطح مرکزی و محلی اداره ارگانهای محلی آنها را از هر گونه مداخله و تاثیر گذاری در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برحذر داشت.
موصوف طی این امریه همچنین از مجموع مسئولین سطح رهبری ادارات محلی خواهان همکاری همه جانبه با نهادهای مسئول در امر برگزاری انتخابات گردیده است.
قابل ذکر است که این امریه به تاسی از فرمان شماره ۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ مقام عالی ریاست جمهوری اصدار گردیده است.