کار عملی سرک ده باش مرکز تالقان آغاز شد

کار عملی سرک ده باش مرکز تالقان آغاز شد

پروژه سرک قریه ده باش مرکز تالقان طی محفلی با اشتراک محمد فرید ذکی معاون والی ولایت، روسایی ادارات دولتی، مسوولین برنامه های ریاست احیاء وانکشاف دهات با قطع نوار افتتاح و کار عملی آن آغاز گردید.

پروژه متذکره از جمله پروژه های برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیاء وانکشاف دهات میباشد، که باتکمیل شدن آن قریه های ده باش بالا و پایان،عید بچه وقره ملا را به سرک عمومی تالقان نمک آب وصل میسازد.

قابل ذکر است که این پروژه شامل، ۱۶ پایه پلچک، ۵۴۰ متر دیوار استنادی و ۸۸۰ متر جویچه میباشد و همچنان در جریان کار این پروژه برای ۲۵۳۶۲ تن زمینه کار فراهم گردیده و مشکلات ترانسپورتی ۹۰۰ فامیل مرفوع میگردد.

به اساس معلومات این سرک ۳٫۸۶ کیلو متر طول و ۴٫۵ متر عرض داشته، که به هزینه ۱۰۱۱۴۸۷۶ افغانی از بودجه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در مدت شش ماه بصورت جغل فرش ساخته خواهد شد