یک پروژۀ عام المنفعه در ولسوالی لعل و سرجنگل غور به‌بهره برداری سپرده شد

این پروژه که شامل یک پایه پل موتر رو آهن کانکرتی که به طول ۱۵متر و عرض ۵ متر در قریۀ آب باریک سرجنگل اعمار شده است، افتتاح و به‌بهره داری سپرده شد.
بر اساس معلومات، این پل موتر رو به هزینه شش میلیون و شش صدو چهار هزار افغانی به شمول ده فیصد سهم مردم از بودجه برنامۀ انسجام ساحوی وزارت احیاء و انکشاف دهات اعمار شده است. همچنان با اعمار این پل، ۱۲ قریه به مرکز ولسوالی لعل و سرجنگل وصل گردید.