نیمروز: ساختمان مرکزی پذیرش عودت کننده‌گان افغان در نقطه صفری مرزی گشایش یافت

در این مراسم سید ولی سلطان والی نیمروز گفت: از اینکه ولایت نیمروز هم سرحد با کشور ایران بوده، افتتاح این مرکز میتواند در قسمت فراهم آوری سهولت‌های بیشتر در روند ثبت نام عودت کننده گان مؤثر واقع شود.
قابل ذکر است که تعمیر مذکور در چهار بلاک، با گنجایش چهار صد نفر با امکانات چون: مسجد، وضوخانه های جداگانه مردانه و زنانه، کلینیک، سالون های پذیرش و بخش معیوبین بوده، که کار اعمار آن در مدت شش ماه تکمیل شده است.
کار ساخت این مرکز شصد و سی و یک هزار ډالر امریکایي هزینه برداشته، که از سوی کشورهای ناروی و استرالیا پرداخت گردیده است.