حاضری کارمندان شاروالی مزارشریف الکترونیکی شد

شاروالی مزارشریف به سلسله ابتکارات در خصوص مدیریت نوین، برای بار نخست حضور و غیاب (حاضری) کارمندان این نهاد خدمات رسانی را الکترونیکی ساخت که طی مراسم از سوی محمد نصیر حمیدی رئیس عمومی حکومت‌داری شهری ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی و عبدالحق خُرمی شاروال شهر مزارشریف افتتاح و به‌بهره برداری سپرده شد.
شاروال مزارشریف معیاری شدن حاضری برقی را گامی مهم در قسمت شفافیت و حکومتداری خوب دانسته آنرا در قسمت وظایف کارمندان موثر خواند.
وی هم‌چنین از فراهم نمودن سهولت با استفاده از سیستم الکترونیکی برای باشنده‌گان در بخش پرداخت پول صفایی خانه‌ها نیز یادآوری نمود که به گفته وی، ایجاد این سیستم توانسته است تا در قسمت جلوگیری از اتلاف وقت و همچنان سریع ساختن روند سیستم خدمات رسانی مؤثر واقع شود.