سنگ تهداب دو باب مکتب در مرکز و ولسوالى ﺯنخان غزنى گذاشته شد

پروژه نخست، تعمير مکتب ابتدائيه کوتل خالد در منطقه خاچاخيل ولسوالى ﺯنخان است، که داراى ۱۴ اتاق درسى و ادارى، تشناب‌ها و چاه آب آشاميدنى بوده که هشت میليون افغانى هزينه برميدارد.
پروژه دومى ساخت تعمير مکتب نسوان امير محمد خان در منطقه امير محمد خان مرکز غزنى است که داراى ۱۲ صنف درسى، ديوار احاطوى و چاه آب آشاميدنى میباشد و بشتر از ۱۲ میليون افغانی، هزينه بر ميدارد.
قابل یادآوریست که این پروژه‌ها اﺯ بودجه برنامه ميثاق شهروندى وﺯارت انکشاف دهات تمویل میشوند.