قانون تنظیم امور شوراهای محلی برای ولایات غور بادغیس و فراه معرفی گردید

نشست دو روزه به منظور معرفی « قانون تنظیم امور شوراهای محلی و رهنمود داد خواهی برای شورا های ولایتی و نهادهای جامعه مدنی و طرزالعمل رسیدگی به شکایات از طریق شوراهای ولایتی » در هرات دایر گردید.

این نشست از سوی ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی اداره ارگان‌های محل برای شوراهای ولایتی ولایات غور بادغیس و فراه برگذار گردید.

سعید احمد خاموش رییس عمومی انسجام امور شوراهای محلی، به تشریح روند طرح، تدقیق و تقنین این قانون پرداخته گفت:
نیاز بود تا میکانیزم ایجاد کنیم که مردم به سهولت در ولایات دسترسی داشته باشند به واحد های دومی و سومی و نماینده گان شان مشکلات آن‌ها را به سهولت بتوانند پی گیری کنند و به همین منظور بود که قانون متذکره را طرح نمودیم که بعد از طرح و به مشوره گذاشتن مسوده آن با ولایات مختلف در ماه حوت ۱۳۹۷ طی فرمان تقنینی مرعی الاجرا و نافذ گردید.

آقای خاموش نقش شوراهای ولایتی را در پروسه ملی و محلی برجسته دانسته و از برگزاری موُفقانه پروسه گزینش اعضای لویه جرگه مشورتی صلح به وسیله شوراهای ولایتی یاد آورشد و از شوراهای ولایتی در این خصوص سپاسگزاری نمود.

در ادامه قانون متذکره توسط آقای خاموش برای اشتراک کننده گان این نشست توضیح وارایه گردید.