قیرریزی آزمایشی سرک یکه‌ولنگ – دره صوف آغاز گردید

محمد طاهر زهیر والی بامیان در رأس یک هیأت بمنظور نظارت از پیشرفت کار و چگونگی تطبیق پروژه آزمایشی سرک یکه ولنگ_ دره صوف به ولسوالی یکاولنگ سفر نموده وجهت بهبود و سرعت بخشیدن کار پروژه جلسه هماهنگی با مسوولین تطبیق کننده را دایر کرد و بر سرعت بیشتر و کیفیت کار تأکید کرد.

در اخیر مسئول شرکت تطبیق کننده آقای یانگ؛ ضمن ابراز قدردانی از حمایت ها و همکاری های اداره محلی بامیان گفت خوشبختانه اولین مرحله قرریزی آزمایشی در حال تحقق است و به زودترین فرصت با در نظرداشت نتایج این آزمایش، کار عملی قرریزی سرک آغاز خواهد گردید.

گفتنیست سرک یکه‌ولنگ – دره صوف به طول ۱۷۸ کیلومتر، ۷ متر خط عبور، ۳ متر شانه اسفالتی در دو طرف سرک و ۲ متر شانه خاکی، ۶ پایه پل کانکریتی به اندازه‌های مختلف، ۳۹۰ پایه پلچک و ۷۰٫۴۸۲ متر دیوار استنادی می باشد که طول ۱۰۴ کیلومتر آن مربوط به ولایت بامیان میباشد و بودجه مجموعی آن به ارزش ۲۰۴٫۹ میلیون دالر آمریکای از طریق بانک انکشاف آسیایی تمویل می‌ گردد.