خاموش: بازنګری طرزالعمل اداره ولایت؛ روابط افقی ادارات محلی را باز تعریف نموده است

سعید احمد خاموش رئیس عمومی انسجام امور شوراهای محلی ادارۀ ارگان‌های محلی، در گفتمان ملی حکومت‌داری محلی(شهروند محور) که پیرامون شریک ساختن مسودۀ طرزالعمل ادارۀ ولایت، دایر شده بود، گفت: چگونگی رسیده‌گی به امور ادارۀ ولایتی، نیازمند طرح و تدوین رهنمودهای‌ است، که بتواند روابط ادارات ولایتی را به شکل افقی با ادارۀ مرکزی و ادارات سکتوری زمینه سازی نماید.
به گفتۀ وی، طرزالعمل ادارۀ ولایت که قبلاً در سال ۱۳۸۷ تدوین شده بود، با آمدن یک سلسله تغییرات از لحاظ کیفی و کمی در ادارات محلی و هم‌چنین با افزایش وظایف، ضرورت بازنگری ان احساس میگردید، که خوشبختانه طرزالعمل یاد شده، در دو مرحله بر بنیاد تجارب گذشته و در طی پروسۀ ملی مشورتی که در ولایات مختلف، راه اندازی گردید، نهایی که به کمک آن، روابط افقی ادارات محلی به صورت دقیق تشریح شده است.


در برنامۀ مشورتی طرزالعمل ادارۀ ولایت، معاونین ولایات، کندهار، غزنی، هرات، ننگرهار و بلخ، و هم‌چنین ۳۰ تن از رؤسای ادارات سکتوری، مالی و اداری و منابع بشری و نیز ۳۰ تن از آمرین استخدام، تدارکات، ارتقای ظرفیت و دیگر بخش‌ها از ۱۶ ولایت کشور، اشتراک ورزیده اند. این برنامه برای دو روز در نظر گرفته شده است.


مسودۀطرزالعمل ادارۀ ولایت بر اساس قانون ادارۀ محلی مصوب سال ۱۴۲۱هـ.ق، در هفت فصل تدوین شده است. تفکیک وظایف، نقش‌ها، مسوولیت‌ها و ساحه صلاحیت‌های کاری کارکنان ادارۀ ولایت، تنظیم بهتر امور کمیته‌های کاری، تحت رهبری ادارۀ ولایت، زمینه سازی ارایه خدمات مثمر، مؤثر و به موقع به شهروندان، زمینه سازی تطبیق قوانین، مقرره‌ها، پالیسی‌ها و مصوبات در سطح محلی، بهبود مدیریت سالم، مبارزه با فساد اداری و ترویج و نهادینه سازی اصل پاسخ گویی به مردم، اهداف اساسی این طرزالعمل را تشکیل می‌دهد.