برنامه آموزشی در خصوص سروی، ثبت و داخل سیستم سازی اصناف و ملکیت های شهری راه اندازی شد

معینیت شاروالی ها، اداره ارگانهای محلی مشترکاً با پروژه حکومتداری محلی، برنامه انکشافی ملل متحد برنامه آموزشی یک روزه را جهت سروی و ثبت اصناف و ملکیت های رهایشی برای شاروالی های کندز، بازراک، خلم، حصه اول کوهستان، تورخم و قره باغ به تاریخ ۶ سرطان ۱۳۹۸ در معینیت شاروالی ها برگزار نمود. در این برنامه مدیران عواید، جواز صنفی و کارشناسان شاروالی های متذکره اشتراک ورزیده بودند.


محترم محمد امین توخی رئیس عواید، محاسبه و امور اداری شاروالی ها حین سخنرانی افتتاحیه به اشتراک کنندگان برنامه خوش آمدید گفته و از پروژه حکومتداری محلی نسبت حمایت شان تشکری نمودند. ایشان در خصوص انکشافات اخیر در سطح مرکز معلومات ارائه نموده افزودند، که افزایش عواید در شاروالیها یکی از اولویت های معینیت شاروالی ها جهت بهبود عرضه خدمات در شهر ها بوده، و هدف از تدویر این برنامه آموزشی ارتقا ظرفیت مدیران جواز صنفی شاروالی ها در خصوص پلانگذاری، تطبیق سروی اصناف و سروی ملکیت های رهایشی و مدیریت و جمع آوری عواید از این مدرک میباشد. او همچنان خاطر نشان ساخت عواید از درک جواز صنفی و ملکیت ها رهایشی از جمله منابع مهم عایداتی در شاروالی ها میباشد و باید به شکل سیستماتیک این منابع سروی، ثبت و عواید جمع آوری گردد.


مدیر جواز صنفی شاروالی کندز تجارب و موفقیت های شان را در خصوص سروی، ثبت و جمع آوری عواید را که به شکل موفقانه در شاروالی شان تطبیق نموده با اشتراک کنندگان شریک ساخته و در خصوص چالش ها و اقدامات شان برای رفع آن نیز معلومات ارائه نموده از پروژه حکومتداری محلی – برنامه انکشافی ملل متحد ابراز امتنان نمودند.
و همچنان گار کروهی در خصوص پلانگذاری و قدمه های آغاز سروی برای تطبیق موثر آن در شاروالی ها راه اندازی گردیده اشتراک کنندگان رهنمائی شدند تا هرچه زوتر در خصوص تطبیق برنامه در شاروالی ها خویش اقدام نموده گزارش پیشرفت آن را با معینیت شاروالی ها شریک سازند.
در اخیر برای تمامی اشتراک کنندگان تصدیق نامه تفویض گردید.