تدویر اولین جلسه روئسای گروه های کاری پالیسی حکومت داری محلی

جلسه روئسای گروه های کاری تحت ریاست داکتر تیمور شاران معین پالیسی و مسلکی اداره ارگانهای محلی در سالون جلسات این معینیت تدویر یافت در این جلسه معین مالی و اداری وزارت خانه های عدلیه، تجارت و صنعت، رئیس پلان وزارت عدلیه، رئیس بودجه وزارت مالیه، وارسی کننده ریاست پالیسی و پلان اداره ارگانهای محلی و فوکل پاینت های گروه های کاری اداره ارگانهای محلی اشتراک داشته اند.

داکتر تیمور شاران ضمن خوش آمد گویی، یاد آور شد که در تطبیق پالیسی حکومتداری محلی پیشرفت های خوبی داشته ایم.

تدوین و تصویب پلان تفصیلی گروه های کاری، تدوین پلان ارتقای ظرفیت ۴۳۰۰ نفر از کارمندان خدمات ملکی الی ختم سال ۱۳۹۸، تدوین پالیسی خدمت دورانی کارمندان خدمات ملکی، استخدام کمپنی به منظور بازنگری تشکیل اداره ارگانهای محلی هم چنین بازنگری قانون ادارات محلی الی ختم سال ۱۳۹۸ از جمله دست آورد های عمده در راستای تطبیق پالیسی حکومتداری محلی می باشد.

در ختم جلسه داکتر تیمور شاران معین پالیسی و مسلکی این اداره، فیصله نمود، گزارش پیشرفت گروه های کاری توحید و تدابیر به منظور تدویر سومین جلسه کمیته حکومتداری محلی گرفته شود.