دور دوم برنامۀ آموزشی ولسوالان آغاز گردید

بر اساس تفاهنمامۀ که میان رهبری ادارۀ ارگان‌های محلی و انستیتوت خدمات ملکی به امضا رسیده است، در دور دوم پروگرام آموزشی ویژۀ ولسوالان؛ ۲۶ تن از ولسوالان ولایت‌های بدخشان، تخار، بلخ، جوزجان، بغلان، سرپل، سمنگان، فاریاب، کنرها، پکتیکا، ننگرهار، فراه، کندهار، هلمند، پنجشیر و خوست تحت پوشش این پروگرام قرار خواهند گرفت.


منوچهر ملک‌زاده سرپرست ریاست انکشاف و ارتقاء ظرفیت ادارۀ ارگان‌های محلی میگوید، این پروگرام اموزشی که برای دو هفته در نظر گفته شده است، در بخش‌های چون: ترتیب نمودن پلان عملیاتی، معرفی انواع بحران های طبیعی و پیشنهاد راه حل های ممکنه، معرفی اساسات فرهنگ سازمانی و طرح قضیه های عملی، چگونگی مدیریت مشارکتی و تمثیل شیوه های مدیریت مشارکتی، معرفی قوانین، ساحات کاربرد قوانین و همچنان کار عملی در رابطه به تهیه، پلان، گزارش و خانه پری فورم ارزیابی از اجراآت کارکنان وغیره موارد که مرتبط به ساحات کاری ولسوالان میشود، به آنان آگاهی داده خواهد شد.


درین برنامۀ آموزشی فورمه نظر خواهی جهت تطبیق هرچه بهتر و موثر حکم شماره ۲۷۱۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون بهبود حکومت‌داری در سطح ولسوالی‌های کشور، با آنان شریک ساخته شد.