کار ساخت یک جمنازیوم ورزشی در دایکندی آغاز شد

این جمنازیوم که ظرفیت دوهزار نفر را دارا خواهد بود، سنگ تهداب آن از سوی سید انور رحمتی والی دایکندی گذاشته شد.
بر اساس معلومات اعمار این جمنازیوم ورزشی، یکصدو پنجاه میلیون و هشت صدو نود سه هزار و هفت صد و هفده افغانی هزینه خواهد برداشت.
والی دایکندی هم‌چنین از اعمار مسجد جامع، دو باب انتظار خانه در شفاخانه‌ ولایتی و شفاخانه ولسوالی میرامورو، و اعمار یک مرکز اجتماعی و فاتحه خوانی که کار آنها در حال جریان است نیز یاد آوری نموده گفت: به زودترین فرصت این پروژه‌ها به بهره برداری سپرده خواهند شد.