تعمير مركز خدمات مراجعین در محوطه شاروالی پنجشیر ساخته میشود

سنگ تهداب ساختمان متذكره توسط محمد امین صدیقی معاون مقام ولایت با حضور محمد ثنا پناه شاروال پنجشیر، معاون مشورتی شاروالی بازارک، و کارمندان ادارات محلی گذاشته شد.

آقای صدیقی گفت: امید با اعمار این ساختمان در آینده تسهیلات لازم در جهت رفع مشکل مراجعین شاروالی رونما گردد و هم خدمات شهری بگونه بهترش برای شهروندان پنجشیر عرضه گردد.

شاروال پنجشیر گفت : این ساختمان در یک منزل بگونه پخته واساسی درساحه دوصد وهفتاد متر مربع زمین به هزینه سه میلیون هفتصد و هفتاد و هفت هزار و دوصد هشتاد پنج افغانی ساخته میشود كه متشکل از شش غرفه، یک سالون و سایر ملحقات ضروری خواهد بود.

گفتنیست مرکز متذکره با همکاری مالی و تخنیکی برنامه انکشافی ملل متحد پروژه حکومتداری محلی افغانستان دفتر لوگو اعمار میگردد.

دو پروژه دیگر نیز به هزینه مجموعی یک میلیون یکصد هزارافغانی که شامل کانکریت ریزی سه صد متر سرک در مربوطات ولسوالي اعنابه و نصب زباله دانی هامی شود تحت برنامه حکومت داری خوب محلی دفتر لوگو با قطع نوار توسط معاون مقام ولایت، افتتاح گردید.