قدم استوار دیگر بسوی تزئید پاسخگویی

عبدالحق خرمی شاروال مزار شریف نخستین نشست رو در رو با مردم را بر اساس هدايت رياست عمومی حكومت داري شهری معینیت شاروالي ها بر گذار کرد.

این نشست با حضور پر رنگ و قاطع رهبری شهرداری، اعضای بورد مشورتي شاروالي مزارشريف، رسانه ها و وکلای گذر به هدف بستری ساخت برای شهروندان جهت تبیین مشکلات و دریافت راه حل فوری برگذار گردید.

در این نشست، مسایل مختلف چون دعوی مسائل حقوقی، مشکلات جوانان، و ساخت و ساز منازل رهایشی خود سر، مشکل فاضلاب جوی ها مطرح گردید، که در رابطه به مسوولین هدایات سپرده شد.

گفتنیست این نشست های رو در رو هفته یکبار به روز دوشنبه جهت برسی مشکلات و رفع آن برگذار خواهد شد که در ادامه این کار، با ما بپیوندید و این حرکت را موثرتر سازید.