وضعیت حکومتداری الکترونیکی شاروالی هرات بررسی گردید

عبدالصمد مقصودی، رئیس سیستم سازی الکترونیکی شهری ریاست عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالی های اداره ارگان های محلی و وصیل الرحمن یوسفزی کارشناس وبسایت این ریاست، به منظور بررسی وضعیت حکومتداری الکترونیکی و اجراآت شاروالی هرات در قسمت الکترونیکی سازی و نظارت استفاده موثر و مفید از تکنالوژی معلوماتی و سیستم های مدیریتی طی سفر رسمی وارد هرات شده اند و با رئیس و کارمندان ریاست شاروالی هرات و نمایندگان برنامه شهر و برنامه ملی میثاق شهروندی دیدار کردند.

در این دیدار در مورد تنظیم امور شاروالی های کشور توسط معینیت شاروالی ها و حمایت و نظارت از فعالیت های آنها صحبت گردید.

و طی دیدار جداگانه آقای مقصودی با رئیس زون غرب برنامه شهری، در مورد وضعیت پروژه های این برنامه در شاروالی های زون غرب صحبت گردید.

و خواهان‌همکاری های بیشتر در قسمت ارتقای ظرفیت کارمندان بخش حکومتداری الکترونیکی شاروالی ها و کمک در راه اندازی و استفاده موثر از سیستم های معلومامتی در شاروالی ها گردید.

گفتنیست ورکشاپ دو روزه از ۲۹_۳۰ جوزا برای شاروالان حوزه غرب جهت استفاده موثر و مفید از سیستم های معلوماتی ارزیابی اجراات و سیستم اجراات و سیستم مدیریت شکایات برگذار گردید.

که در این برنامه آموزشی برای نمایندگان شاروالان حوزه غرب مفیدیت استفاده از این سیستم ها بیان شده و رهنمودهای مربوطه، نحوه استفاده عملی این سیستم های برای اشتراک کننده گان آموزش داده شد.