قانون تنظیم امور شوراهای و رهنمود داد خواهی به اعضای شورای های ولایتی بدخشان معرفی گردید

قانون تنظیم امور شوراهای محلی ورهنمود دادخواهی برای شوراهای ولایتی وجامعه مدنی از سوی اداره مستقل ارگانهای محلی به اعضای محترم شورای ولایتی و روسای ادارات ولایتی ولایت بدخشان معرفی گردید.

ادارۀ ارگانهای محل نشست دو روزۀ را تحت عنوان « معرفی قانون تنظیم امور شوراهای محلی، رهنمود دادخواهی برای شورای ولایتی و جامعه مدنی، رهنمود مقررۀ طرز نظارت و طرز العمل رسیده گی به شکایات عامه» با حضور رئیس عمومی انسجام امور شورا های محلی اداره ارگانهای محل، معاون ولایت بدخشان، رئیس و اعضای شورای ولایتی، نماینده های جامعه مدنی و رؤسای سکتوری در شهر فیض آباد برگزار گردیده است.

سعید احمد “خاموش” رئیس عمومی انسجام امور شورا های محلی، قانون جدید شوراهای محلی را به معرفی گرفته گفت: « شورای ولایتی حق دارد تا برای نیازمندیها و خواستهای سا کنین محل در هماهنگی با جامعۀ مدنی دادخواهی نمایند که اسناد ذکر شده، فعالیتهای شورای ولایتی را قانونمند و روند دادخواهی نهاد های مدنی و شورا های ولایتی را؛ خصوصاً در عرصۀ پلانهای انکشافی ولایتی و عرضۀ خدمات در سطح ولایت منسجم ساخته و وضاحتهای لازم را به بار خواهد آورد. آقای خاموش افزود: « شوراهای ولایتی مرجع مردمی بوده که شکایت و مشکلات ساکنین محل را دریافت مینماید، بر همین مبنا طرز العمل تحت عنوان “رسیده گی به شکایات عامه از طریق شورای ولایتی” تدوین گردیده است که روند رسیده گی به شکایات را از طریق شوراهای ولایتی قانونمند میسازد.»