هابونی مانا با سید انور رحمتی دیدار کرد

هابونی مانا نمایندۀ سیاسی یوناما در زون مرکزی طی سفری به ولایت دایکندی، در دیدار با سیدانور رحمتی والی دایکندی، پیرامون برنامه‌ها و پلان‌های اینده دفتر یوناما صحبت نمود.
مانا روند حکومتداری را در ولایت دایکندی خوب توصیف نموده، همکاری مردم با حکومت محلی را امیدوار کننده دانست. وی همچنان خواهان همکاری‌های بیشتر اداره ولایتی با دفتر یوناما شد.
با این حال، سید انور رحمتی والی دایکندی ضمن خوش آمدید به مهمانان، در مورد وضعیت عمومی دایکندی به انان معلومات ارائه نمود.
رحمتی از حضور پر رنگ و گسترده زنان در عرصه های مختلف اجتماعی یادآوری نموده گفت: ولایت دایکندی با داشتن جغرافغایی خشین، مردم زحمت کش و پرتلاشی دارد. وی در ادامۀ سخنانش ابراز داشت که مردم دایکندی از تمامی برنامه‌های حکومت مرکزی حمایت کرده و همکار اداره محلی خویش هستند.
والی دایکندی، در مورد وضعیت امنیتی آن ولایت نیز صحبت نموده، خواهان همکاری های بیشتر دفتر یوناما در زمینه گردید.