والی هرات به ولسوالی کشک رباط سنگی سفر کرد

عبدالقیوم رحیمی والی هرات طی سفر به ولسوالی کشک رباط سنگی، در دیدار با مردم و بزرگان شهرک تورغندی، مشکلات انها را استماع نمود.
باشنده‎گان شهرک تورغندی، موجودیت تاسیسات گاز در این شهرک را تهدید بزرگ به حیات مردم اعلام کردند و خواهان انتقال تاسیسات گاز به خارج شهرک شدند.آنان همچنان مشکلات همچون کمبود تعمیر مکاتب و امکانات صحی را با والی هرات در میان گذاشته، خواهان حل آنها گردیدند.
والی هرات معیار اساسی در حکومتداری خوب را خدمت واقعی به مردم عنوان نموده اطمینان داد که در هماهنگی با ادارات ذیربط به مشکلات مردم رسیده گی خواهد شد.