به سلسله دیدارها؛ دیدار با شاروالان جدید التقرر

محترم عبدالباقی پوپل معین شاروالی های اداره ارگان های محلی به سلسله دیدارهایش با شاروالان و مسوولین ادارات محلی اینبار با شاروالان جدید التقرر، پیرامون رفع چالش های شهری و مشکلات شاروالی ها، در دفتر کارش ملاقات کردند.

در این دیدار محترم عبدالباقی پوپل، ضمن تبریکی تقرری شاروالان جدید التقرر، هدایات و رهنمایی های لازم را جهت بهبود در بخش شاروالیهای مربوطه سپردند.