اعلان بست معاونیت شاروالی جلال آباد ولایت ننگرهار

جمهوری اسلامی افغانستان

اداره مستقل ارگانهای محلی

اعــــلان کــاریابی

اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح  و ایجاد اداره سالم ، تامین بهتر مدیریت شهری، استحکام شفافیت، عرضه خدمات شهری بهتر و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد الی تدویر انتخابات شاروالی ها، بست شاروالی جلال آباد ولایت ننگرهار را به خاطر استخدام افراد شایسته و کارفهم در پروسه رقابت آزاد طبق طرزالعمل تقرر شاروالان ولایات به رقابت بسپارد.

بناً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشته باشند، رسانیده میشود تا خود را در بست متذکره کاندیدا نموده اشتراک نمایند.

عنوان وظیفه معاونیت شاروالی ننگرهار
شماره اعلان ۰۵۹
بست بست رتبه دوم (۲)
وزارت/ اداره اداره مستقل ارگانهای محلی
ولایات ننگرهار
دیپارتمنت
تاریخ آغاز ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
تاریخ ختم ۱۳۹۸/۴/۳
گزارش دهی به به شاروال ولایت
هدف وظیفه اداره، رهبری، انسجام  و هماهنگی تمام امور شاروالی

شرح وظایف:

۱٫     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک.

۲٫     حصول اطمینان از تصویت مقرره ها و تهیه چارجوب قانونی برای مدیریت خوب شاروالی، به حیث رابطه اساسی بین مردم شاروالی

۳٫     معاون شاروال به حیث دومین مقام در سطح اداره شاروالی، امور اجرایی را به نماینده گی از شاروال، در غیابت شاروال و بر اساس تفویض صلاحیت رهبری میکند.

۴٫     تطبیق اهداف و برنامه های کاری شاروالی با درنظر داشت برنامه های اداره مستقل ارگانهای محلی.

۵٫     مشورت با شاروال در رابطه به تمام موضوعات اجراایی و پالیسی بخش شاروالی.

۶٫     همکاری در عرصه خدمات، تنظیم امور کاری اداره و مدیریت شاروالی در غیاب وی هماهنگی با اداره مستقل ارگانهای محلی و مردم محل.

۷٫     در صورت تفویض صلاحیت از جانب شاروال – نظارت و کنترول آمریت ها و هم چنان تمامی برنامه ها، پروژه ها، عرضه خدمات و سایر فعالیت های شاروالی.

۸٫     همکاری در تدوین پلان جامع و اقدام به موقع برای تزئید منابع عایداتی، رشد و جمع آوری عواید، توسعه و حفظ ساحات سبز، تنظیف شهر، حفظ محیط زیست و استفاده از آن جهت تطبیق پلان های انکشافی، اهداف و اولویت های پروگرام های شاروالی.

۹٫     همکار در ایجاد روابط دوستانه با ادارات دولتی و غیر دولتی و سکتوری خصوصی در مطابقت با قوانین و مقررات نافذه کشور.

۱۰٫ تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوری به اساس پلان کاری سالانه بخش مربوطه.

۱۱٫ تحقق و اهداف برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.

۱۲٫ رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور با درنظر داشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی اداره مربوطه.

۱۳٫ رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آذار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه

۱۴٫ انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ودکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.

۱۵٫ ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقأ ظرفیت.

۱۶٫ ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره.

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات دیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (۷) و (۸) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.۱٫  داشتن تنها تابیعت افغانستان
۲٫  اکمال سن ۲۵ سالگی
۳٫  داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس مرتبط به وظیفه ( ترجیحاً از رشته اقتصاد، انجنیری، شهرسازی و یا اداره و تجارت)
۴٫  داشتن حد اقل سه سال تجربه کاری و توانائی کاری رهبری و مدیریت
۵٫  قابلیت شناسائی مشکلات و چالش های شهری، توانائی طرح خط مشی ( پالیسی ) شاروالی، توانائی طرح و تطبیق پلان های تفصیلی شهری، تجربه کافی در مدیریت چالش ها و مشکلات، مهارت های تطبیق قوانین و پالیسی ها.
۶٫  داشتن توانائی و مهارت تهیه طرح های اقتصادی، رشد عواید، تحکیم روابط عامه و اشتراک مردم در فعالیت های شهری
۷٫  ارایه طرح بند پنجم شرایط استخدام به شکل تحریری به اداره مستقل ارگانهای محلی و دفاع از آن هنگام مصاحبه
۸٫  عدم محکومیت به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم غضب زمین و دارائی عامه، جرایم ضد بشری و یا جرایم مذکور در ماده ۳ قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری
۹٫  داشتن اهلیت و شایستگی ، حسن سیرت و شهرت نیک

امتیازات:

پرداخت معاش طبق احکام قانون تنظیم معاش مقامات عالیرتبه دولتی، سایر امتیازات مطابق اسناد تقنینی مربوط اجرا میگردد.

شرایط اعلان بست:

اشخاص واجد شرایط میتوانند از تاریخ نشر الی ختم اعلان، درخواستی، خلص سوانح و طرح خویش را در مرکز به ریاست عمومی منابع بشری اداره مستقل ارگانهای محلی تسلیم نمایند، همچنان کاندیدان میتوانند اسناد فوق الذکر را به آدرس الکترونیکی hr@idlg.gov.af   ارسال نموده و باید یاد آور شد که تاریخ امتحان بعد از ترتیب لست مختصر (شارت لست) مشخص و به تمام کاندیدان ابلاغ میگردد. همچنان هنگام مراجعه یک قطعه عکس و کاپی اسناد تحصیلی خویش را با خود داشته باشند.

قابل یادآوریست که به اساس فرمان شماره (۹۲) مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هرگاه کاندیدان درجریان طی مراحل پروسه استخدام با استفاده از هر نوع واسطه پیرامون تقرر شان  اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند