اعلان تدارک وسایل تکنالوژی مورد ضرورت جهت اتصال انترنت برای ۶۲ ولسوالی ولایات

تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی مورد ضرورت جهت اتصال انترنت برای ۶۲ ولسوالی ولایات ۱۳۹۸/۱۷/G/NCB/OB/IDLG اداره مستقل ارگانهای محلی برای بار اول از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی مورد ضرورت جهت اتصال انترنت برای ۶۲ ولسوالی ولایات اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک یا از سایت اداره محترم تدارکات ملی www.npa.gov.af به شکل رایگان و از آمریت تدارکات به دست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۸ به آمریت تدارکات، منزل دوم کنکس ها اداره مستقل ارگانهای محلی واقع چهارراهی آریانا ارایه نمایند و آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل قبول اداره نمی باشد. تضمین آفر به صورت تضمین بانکی به مبلغ (۳۰۰۰۰۰) سه صدهزار افغانی بوده و جلسه آفر گشایی به روز سه شنبه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۰۰ بعد از ظهر در تالار کنفرانس این اداره منزل اول تدویر میگردد.