خانم یلدا رویان بحیث سرپرست ریاست انسجام و ارتباط با ولایات اداره مستقل ارگانهای محلی معرفی و رسمآ به کار آغاز کرد

یلدا “رویان” به روز سه شنبه ۲۱ جوزا سال روان، به حیث سرپرست ریاست انسجام و ارتباط با ولایات اداره ارگان‌های محلی از سوی هیئت رهبری اداره، به کارمندان این اداره معرفی گردید.

مراسم که به همین مناسبت تدویریافته بود، حکم مقام عالی ریاست جمهوری، در پیوند به مقرری خانم یلدا رویان، از سوی محمد اکبر “دشتی” رئیس استخدام و سوانح کارکنان قرائت شد.

در همین حال عبدالمتین “بیک” رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی ضمن تبریکی برای خانم رویان افزود:

ولسوال ها در ساحه مربوطه خویش در موارد انکشافی و امنیتی نقش کلیدی داشته( ما در پی برجسته تر ساختن این نقش می باشیم)، از سوی هم رئیس عمومی ارگانهای محلی علاوه کرد: تا سال آینده شاروالی ها انتخابی خواهد شد.

به گفته آقای بیک انکشاف ولسوالی های از اولویت های کار این اداره بوده که در آن متعهد اند.

از سوی هم داکتر تیمور شاران معین پالیسی و مسلکی ادارۀ ارگان‌های محلی، گفت: این اداره متعهد است با ایجاد هشت(۸) زون انکشافی روند رشد اقتصادی را درکشور تسریع بخشند.

در فرجام خانم یلدا “رویان” ضمن ابراز امتنان از هیئت رهبری اداره، اطمینان داد: تلاش خواهد کرد تا با برنامه ها موثر نتیجه مطلوب را بدست بی آورد.

گفتنیست خانم رویان از سالهای زیادی بدینسو در سمت های مختلف دولتی و خصوصی ایفای وظیفه نموده دارای تجارب خوب و تحصیلات عالی می باشد.