دیدار والی هرات با شورای زنان ولسوالی زنده جان

عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات در دیدار با شماری از اعضای شورای زنان ولسوالی زنده جان، برحمایت از بانوان و تقویت بنیه اقتصادی خانواده ها تاکید نمود.

آقای رحیمی گفت: اداره محلی هرات خود را متعهد به حمايت از زنان می داند، زیرا تا زماني كه زنان توانمند نشوند امکان پیشرفت بدون حضور زنان مسیر نخواهد بود.

آقای رحیمی از افزایش حضور زنان وایجاد فرصت های شغلی به خانم ها، تصریح کرد که باید اقتصاد خانواده ها درسطح ولسوالي در اختيار زنان قرار گیرد، زيرا زنان توانمند با مفكوره هاي اقتصادي سبب پيشرفت مي شوند.

گفتنیست شورای زنان ولسوالی زنده جان یکی از فعال ترین نهادهای اجتماعی درسطح ولسوالی ها میباشد که در ان صدها زن عضویت دارد.