سنگ تهداب کلینیک صحی قلعه واحد به ارزش ۱۳ میلیون افغانی توسط والی کابل گذاشته شد

سنگ تهداب کلینیک متذکره با اشتراک عبدالسمیع استانکزی رئیس اداره زون پایتخت، زیور مموسی معین مالی و اداری وزارت صحت عامه، معین انکشاف پایتخت، وکلای شوراهای مردمی و انکشافی، بزرگان و مردم اهالی قلعه واحد توسط محمد یعقوب حیدری والی کابل گذاشته شد.

والی کابل علاوه نمود که اعمار مسجد جامع در قلعه واحد نیز توسط تیم واحدعملیاتی اداره امور ریاست جمهوری آغاز خواهد شد و اداره محلی تلاش خواهد کرد تا با همکاری وزارت معارف نظر به ضروریات در منطقه مکاتب اعمار نمایند.

گفتنیست کلینیک صحی قلعه واحد به ارزش ۱۳ میلیون افغانی از بودجه اداره مستقل زون پایتخت تمویل که به مدت ۶ ماه تطبیق و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

این کلینیک در دو منزل که مساحت تحت ساختمان کلینیک مذکور ۳۷۵ متر مربع است که دارای اتاق های عاجل، داخله، لابراتوار، فارمسی، نسائی ولادی، پلستر، اطفال، آشپزخانه، گدام، اداری، دندان، زایشگاه، جلدی، گوش و گلو، واکسین، چشم، و . . در نظر گرفته شده است.