والی کابل مشکلات مراجعین ولایات کابل را از نزدیک برسی نمود

محمد یعقوب حیدری والی کابل، عرایض و اسناد مردم را که بخاطر نیاز کاری شان به ولایت کابل مراجعه نموده بودند از نزدیک ملاقات نموده و مشکلات آنان را استماع کرد و مورد بررسی قرار داد.

و به مراجع مربوطه هدایات لازم را جهت بهبود و حل مشکلات مردم سپرد.

والی کابل بر انجام کار به وقت و زمان و طی مراحل عرایض و اسنا مراجعین به زودترین فرصت در روشنایی با قوانین و پالیسی اداره تاکید کرد تا اجراات صورت گیرد.