سرك بازار پشغور پنجشیر اسفالت مي گردد

سرك بازار پشغور ولایت پنجشیر كه به اثر سيلاب مدهش سال گذشته ازبين رفته بود،
رسمن كار اسفالت آن توسط كمال الدين نظامي والي پنجشير با حضور داشت آقاي ميرويس شجاعي ولسوال حصه اول، با قطع نوار افتتاح گرديد.

این سرک به طول کمتر از یک کیلومتر و به هزینه سه میلیون و چهار صد و هفتاد هزار(۳۴۷۰۰۰۰) افغانی از بودجه حفظ و مراقبت سرک های وزارت فوائد عامه در مدت پنج ماه اسفالت میگردد