جلسه هیئت رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی با پروژه ی لوگو تدویر یافت

نشست هیئت رهبری پروژه لوگو به ریاست محترم‌تیمور شاران، معین پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی و محترم تا پلیون نوارو، معاون برنامه های انکشافی ملل متحد تدویر گردید.

آقای شاران ضمن خوش آمدید و سپاس گذاری از هیئت رهبری و تمویل کننده گان پروژه لوگو در بخش های مختلف، در مورد دست آوردهای حکومتداری محلی گزارش ارائه نموده اند.

در این برنامه، اداره مستقل ارگانهای محلی و برنامه انکشافی ملل متحد مشترکاً جهت تطبیق برنامه حکومتداری محلی و اولویت های ادارۀ مستقل ارگانهای محلی در بخش عرضه خدمات، حسابدهی و وضاحت در وظایف و اهداف تمرکز نموده اند.

گفتنیست برنامه لوگو به اساس آموخته های برنامه حاکمیت محلی افغانستان (ASGP) طرح گردیده است و در بخش های ظرفیت سازی، افزایش عواید شاروالی ها و عرضه خدمات، رشد ظرفیت جامعه مدنی و حمایت در زمینه تهیه پالیسی ها با این اداره همکاری می نمایند.

در اخیر جلسه هیئت رهبری ضمن نظریات اصلاحی در مورد کار پروژه متذکره یک بار دیگر در قسمت همکاری با ادارۀ مستقل ارگانهای محلی تعهد نمودند.