تدویر جلسه هماهنگی میان مدیران عواید ولسوالی‌های کابل و ولسوالان

طی نشست که پیرامون همین موضوع در تالار ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی تدویرگردیده بود، در آن به شمول روح الله نیازی معین مالی و اداری ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، عبدالله رقیبی معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، آمنه احمدی رئیس عمومی عواید آن وزارت، ولسوالان ولایت کابل و مدیران عواید ولسوالی‌های کابل اشتراک ورزیده بودند.
این نشست که در خصوص چگونگی جمع آوری عواید ولسوالی‌های کابل تدویر یافته بود، اشتراک کننده‌ها روی تطبیق پلان‌های مالی که از سوی وزارت مالیه راجع به جمع اوری عواید طرح گردیده است، بحث و تبادل نظر نمودند.


اشتراک کننده‌های این نشست همچنان، تاکید ورزیدند تا بخاطر هماهنگی هرچه بهتر میان مدیران عواید ولسوالی‌های کابل و ولسوالان، واحد ویژه جمع آوری عواید در سطح ولایت کابل ایجاد گردد، چیزی که به باور اشتراک کننده‌های این نشست، میتواند هماهنگی منسجم را میان مدیران جمع آوری عواید و ولسوالان ولایت کابل بوجود آورد.