اشتراک افغانستان؛ در برنامه افتتاح اولین مجمع اسکان بشر ملل متحد(هبیتات)

محترم عبدالباقی پوپل معیین شاروالی های اداره مستقل ارگانهای محلی به نماینده گی از سکتور شهری و افغانستان در مراسم افتتاحیه اولین مجمع اسکان بشر ملل متحد(هبیتات) اشتراک نمودند.

این برنامه که از تاریخ ٦ الی ١٠ ماه جوزا سال ١٣٩٨ در شهرنایروبی، کنیا با موضوع کلی «نوآوری برای کیفیت زندگی بهتر در شهرها و جوامع محلی » و با موضوع فرعی «اجرای سریع‌تر دستور کار جدید شهری و آرمان‌های توسعه پایدار» برگزار می گردد.

مجمع برنامه اسکان بشر ملل متحد پس از تصویب در مجمع عمومی در تاریخ ٢٠ دسامبر ٢٠١٨، در راستای تقویت برنامه اسکان بشر متحد جایگزین شورای حکام شد.

.گفتیست که مجمع برنامه اسکان بشر ملل متحد، بلند پایه‌ترین نهاد تصمیم‌گیرنده‌ای خواهد بود که بر اسکان بشر و شهرنشینی پایدار تمرکز خواهد داشت.

این مجمع با حضور ١٩٣ کشور عضو سازمان ملل متحد تشکیل گردیده که انتظار می‌رود تصمیم‌گیری‌ها و قطعنامه‌های مصوب آن به تنظیم روند شهرنشینی ، بررسی روندهای اصلی اصول و استانداردهای مرتبط با شهرنشینی پایدار و مسکن و به عنوان یک راهنمای راهبردی برای فعالیت‌های برنامه اسکان بشر ملل متحد عمل کند.

لازم به یاد آوری است که این مجمع توسط خانم میمومه محمد شریف، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد افتتاح گردید که در آن ریس جدید مجمع از کشور مکزیک انتخاب شد.