ولسوال کشک رباط سنگی ولایت هرات معرفی و به کار آغاز کرد

لعل محمد عمرزی به صفت ولسوال کشک رباط سنگی تعیین و به کار آغاز کرد

آقای لعل محمد ازسوی ذبیح الله کریم سوری رییس منابع بشری مقام ولایت به مردم آن ولسوالی معرفی گردید.

آقای سوری ازخدمات امین الله سروری ولسوال اسبق کشک رباط سنگی، قدر دانی نموده از ولسوال جدید خواست تا شب وروز درخدمت مردم قرار گیرد.

و ازباشنده گان آن ولسوالی خواست تا با مسولان دولتی ونیروهای امنیتی همکاری جدی نمایند.

این درحالیست که امین الله سروری ولسوال اسبق کشک رباط سنگی بعنوان ولسوال کشک کهنه مقررشده است .