کارگاه دو روزه‌ ترتیب پلان‌کاری و گزارش نویسی برای بانوان اداره مستقل ارگان‌های محلی

کارگاه دو روزه ترتیب پلان‌کاری وگزارش نویسی امروز پنجم جوز از سوی ریاست جندر به همکاری ریاست ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره، برای کارمندان طبقه اناث اداره مستقل ارگان‌های محلی تدویر یافت.
در این کارگاه آموزشی خانم صغرا عطایی رییس جندر، منوچهر ملک‌ زاده رییس ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره و شماری از بانوان اشتراک ورزیده بودند.
خانم عطایی هدف از تدویر این کارگاه ‌آموزشی را بلندبردن سطح دانش‌اداری و رشد توانایی‌های مسلکی کارمندان بخش اناث این اداره خوانده افزود؛ هر کارمند می‌بایست توانایی طرح و ترتیب پلان‌کاری و گزارش نویسی را داشته باشد؛ وی اضافه نمود که ریاست جندر به همکاری ریاست ارتقای ظرفیت وانکشاف اداره در تلاش است که در بلند بردن سطح دانش مدیریتی کارمندان توجه بیشتر نماید.

افزون بر آن منوچهر ملک زاده روی اهمیت این کارگاه آموزشی اشاره نموده گفت: تدویر چنین ورکشاب‌ها تاثیر مستقیم بر عملکرد موثر کارکنان دارد و از آنجایی‌که مقبولیت کار ورود به همان کار است؛ بناً وارد شدن به دورن کار روی اهداف مشخص انجام می‌پذیرد و برنامه امروزی می‌تواند یک نقطه تحرک برای رسیدن به اهدف مسلکی شما بانوان باشد.
وی افزود که ما در جستجوی راه‌های استیم که ظرفیت‌های راکت را در تحرکت انداخته و موفیقیت‌های بیشتر را کسب کنیم. آقای ملکزاده نیز اشاره نمود رهبری اداره مستقل ارگان‌های محلی در تلاش است که حضور زنان را در این اداره بیشتر و مستدام‌تر بسازد.


در کنار آن، یاسر حسن آمر ارزیابی و اطلاعات، در خصوص ارزیابی و چگونگی تحلیل وبررسی اطلاعات صحبت نموده، گفت: امروزه ارزیابی به گونه ابزاری مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ و ما می باید روی نقاط قوت و ضعف کارمندان خویش کار کنیم تا بتوانیم نقاط ضعف را به قوت مبدل ساخته و نقاطه قوت را مورد استفاده بهینه قرار دهیم.
گفته می‌شود؛ این کارگاه آموزشی برای دو روز ادامه داشته که توسط آموزگاران ریاست ارتقای ظرفیت وانکشاف اداره در دوبخش عملی و نظری به پیش برده می‌شود.