کار تطبيق (۱۲) پروژه در ولسوالي جاغوري آغاﺯ شد

کار سه پروژه برق آفتابی سولر و نه حلقه چاه آب آشامیدنی صحی در قريه جات گلبند، نوده و چهارده حوتقول ولسوالى جاغوری ولايت غزنى افتتاح شد
.
پروژه هاى مذکور مبلغ ياﺯده میليون و دو صدو هشتاد هزار(۱۱,۲۸۰,۰۰۰) افغانى هزينه بر ميدارد که حدود (۹۱۶) خانواده اﺯ آن مستفيد خواهند شد.