سنگ‌بنای یک جمنازیوم ورزشی در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان گذاشته شد

سنگ تهداب جمنازیوم ورزشی که از پروژه‌های حمایوی ریاست جمهوری اسلامی در کارته آینچه شهر ایبک اعمار می گردد، توسط صفت الله سمنگانی معاون مقام ولایت به روز یک‌شنبه ۲۹ ثور در حضورداشت بزرگان و ورزشکاران وجوانان گذاشته شد.
آقای “سمنگانی” از توجه رییس جمهور کشور در راستای انکشاف، رشداقتصاد و تطبیق پروژه‌ها در این ولایت سپاسگزاری نموده گفت: این پروژه به طول ۶۰ متر وعرض ۳۰ متر به صورت پخته واساسی اعمار می‌گردد.
معاون مقام ولایت در ادامه صحبت هایش از تطبیق پنج پروژه که شامل یک محراب مسجد جامع، دوباب انتظار خانه زنانه ومردانه، یک باب جمنازیوم ورزیشی ویک باب سالون فاتحه خوانی که(۱۵۰) ملیون افغانی هزینه این پروژه ها میباشد قرار است از سوی ریاست جمهوری کشور در ولایت سمنگان اعمار گردد را یاد آوری نموده از تطبیق کننده این پروژه خواست که در ساخت وساز آن مطابق به معیارات تعین شده ومواد باکیفیت توجه جدی نمایند.