معاون دفتر همکاری‌های سویس در افغانستان با والی بامیان دیدار کرد

میری تیریس کارلِن معاون دفتر همکاری‌های سویس در افغانستان، در سفرش به ولایت بامیان با محمد طاهر زهیر والی این ولایت دیدار نموده و در رابطه به پروژه‌های تمویلی این کشور و ادامه‌ی همکاری‌های این دفتر به آن ولایت گفت‌وگو کردند.
والی بامیان در کنار خشنودی از کمک و حمایت دفتر همکاری‌های سویس در افغانستان، پروژه‌های که در عرصه‌ی تعلیم و تربیه، دسترسی به عدالت، حاکمیت قانون و زراعت با حمایت مالی این دفتر تمویل و تطبیق می‌گردد را برای مردم بامیان مفید و با دستاورد خواند و مطابق ارزیابی‌های اداره محلی بامیان، مردم بامیان از این برنامه‌ها و پروژه‌ها رضایت دارند.


آقای زهیر، تمویل و حمایت از تطبیق پروژه‌های زیربنایی را پیشنهاد کرد که مطابق به اهداف و پالیسی این دفتر باشد و برای تغییر وضعیت و چهره بامیان مؤثریت بنیادی دارند.
افزون برآن، خانم کارلِن هدف از سفرش در بامیان را ملاقات با رهبری اداره محلی بامیان و نظارت و بررسی از چگونگی تطبیق پروژه هایی عنوان کرد که توسط دفتر همکاری‌های سویس در افغانستان تمویل می شود.
قابل یادآوریست؛ دفتر همکاری‌های سویس در افغانستان در راستای تطبیق برنامه‌های انکشافی، مصوونیت و امنیت که از طریق UNDP تطبیق می‌شود فعالیت دارد.