سنگ‌بنای لیسه نسوان تگاب‌لرگر شهرستان گذاشته شد

سنگ‌بنای لیسه نسوان تگاب‌لرگر شهرستان توسط سید انور رحمتی والی دایکندی در حضور نمایندگان شورای ولایتی، روسای ادارت محلی، اعضای جامعه مدنی و شماری از معلمان و دانش‌آموزان گذاشته شد.
این مکتب در یک طبقه با هزینه‌ای ( ۱۹۰۲۰۳) دالر امریکایی به مدت شش ماه، با ظرفیت هشت اتاق درسی، چهار اتاق اداری، مبرز و دیگر تجهیزات توسط موسسه شهدا تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
گفته می‌شود؛ شماری از دانش‌آموزان این مکتب پس از فراغت مطابق طرزالعمل به بورسیه‌های رایگان داخلی و خارجی معرفی می‌گردند.