والی جدید بدخشان معرفی ګردید

طی مراسم که به همین منظور روز جمعه ۲۷ ثور، تدویر یافته بود، محمد ذکریا سودا به حیث والی جدید ولایت بدخشان از سوی روح‌الله نیازی معین مالی و اداری ادارهٔ مستقل ارگان‌های محلی، به ادارات سکتوری و مردم آن ولایت، معرفی گردید.
معین مالی و اداری ادارۀ مستقل ارگانهای محلی تغییر و تبدیلی را در حکومت یک اصل دانسته آنرا در راستا تقویت حکومتداری مؤثر دانست. وی ذکریا سودا را شخص لایق و شایسته خوانده از مردم بدخشان خواست تا در جهت مبارزه با فساد اداری و تامین امنیت با والی جدید همکاری های صادقانه نمایند. وی ضمن تبریکی به والی جدید بدخشان، از زحمات احمدفیصل بیگزاد والی پیشین آن ولایت نیز

ابراز امتنان نموده از زحمات و تلاش های وی در خصوص خدمتگذاری به باشنده گان بدخشان، ابراز امتنان کرد.
با این حال، ذکریا سودا والی جدید بدخشان، ضمن سپاسگزاری از مقام ریاست جمهوری و رهبری ادارۀ مستقل ارگا‌ن‌های محلی، تعهد سپرده افزود: از فرصت ها و ظرفیت های موجود با تمام وجود بخاطر پیشرفت و حکومتداری خوب که همانا پالیسی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی میباشد، تلاش خواهد کرد.