روز دوم کنفرانس گفتمان ملی حکومتداری محلی و سمینار علمی در ولایت هرات موفقانه به پایان رسید

این برنامه با اشتراک والیان ولایات خوست لغمان، معاونین ولایات هرات و فراه، نمایندگان اداره ارگانهای محلی، نماینده وزارت اقتصاد، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، نماینده تدارکات ملی، مسولین دولتی و جمعی از اساتید پوهنتون جهت ارائه تبادل تجارب و دانش در راستای بهبود حکومتداری محلی، تحرک، انکشاف و ثبات برای دو روز در ولایت هرات ادامه یافت.

هدف از تدویر این برنامه شرح و توضیح دور نمای حکومت داری محلی در قالب سخنرانی، ارائه پریزنتشن،تدویر پنل گفتگو و میز گرد برای بحث و تبادل نظر، اخذ طرح از استادان پوهنتون و متخصصین و فراهم نمودن زمینه تبادل دانش(از نهاد های آکادمیک) و تجربه از ادارات دولتی میباشد.

در روز دوم این برنامه محمد حلیم فدایی والی ولایت خوست، محمد آصف ننگ والی ولایت لغمان، مونسه حس زاده معاون اجتماعی والی ولایت پیرامون چالش های فرا راه حکومتداری محلی و تجارب موفق در راستای بهبود حکومتداری محلی در سطح ولایات مربوطه صحبت نموده معلومات ارائه نمودند.

حامد کریمی رئیس پالیسی و پلان اداره ارگانهای محلی در مورد رویکرد اصلاحات در عرصه حکومتداری محلی اشاره کرده و در مورد ریفورم های اساسی، دسته بندی ولسوالی ها، دسته بندی ولایات ،روند نهای شدن پالیسی و ایجاد کمیته حکومتداری محلی ، شرح وظایف ولسوالان در پالیسی جدید حکومتداری، ساختار گروه کاری زیر بنای حکومتداری محلی و تجدید حدود داخلی ، ساختار تطبیق پالیسی حکومتداری محلی معلومات ارائه نموده اند گفت که در پالیسی جدید وظایف ولسوالان حکومتداری محلی، به صورت واضح شرح گردیده و ولسوالی ها به ولسوالی های شهری، نیمه شهری، ترانزیتی، منابع طبیعی، سرحدی تقسیم گردیده است. و در مورد روند نهای شدن پالیسی و ایجاد کمیته حکومتداری محلی گفت که تصویب پالیسی به اساس مصوبه شماره ۷، تاریخ ۱۳۹۷.۵.۳، کار بین الوزارتی، ایجاد کمیته حکومتداری محلی به اساس حکم شماره ۲۳۷۳ مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۵ صورت گرفته است.

محمد نصیر حمیدی- رئیس عمومی حکومت داری شهری اداره ارگانهای محلی در مورد دست آوردها‌ گفت :

ایجاد مرکز آموزشی آنلاین شاروالی ها، برنامه شهری موبایل، و مجمع راه حل شهری افغانستان، ترویج مکلف پذیری سکتور خصوصی ،قانون شاروالی ها پس از چندین دهه تهیه و تصویب شد و به یک‌ بحران کلان پاسخگوی قانون نقطه پایان گذاشت، مشارکت در دنیای شاروالی ها با ۶۹ برد مشورتی، ۵ شورای ناحیه، ۵۱ شورای گذر، ۸۱۲ شورای انکشافی محل، ۲۷۲ کمیته شاروالی مکاتب، ۲۰ مشارکت با نهاد های جامعه مدنی، ۳۲ بورد هماهنگی شهری و ۲۰ شبکه شاروالی ها، تحول بزرگ داشته است.

و در اخیر مریم عزیزی _ آمر بخش جندر و جوانان برنامه ملی میثاق شهروندی اداره مستقل ارگانهای محلی از ۵۰ % عضویت زنان در تشکیل شوراهای انکشاف محلی از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی در شهر های هرات، مزار، قندهار، و جلال آبا و ۴۹ درصد اعضای شوراهای انکشافی را جوانان( سن ۱۸_ ۳۵) تشکیل میدهد صحبت کرد که این خود نمایانگر حمایت و سهمگیری جوانان از این برنامه ملی در شهرهای افغانستان میاشد‌. و برنامه با اهدای تندیس برای سه بهترین طرح، و لوح تقدیر از برگذار کننده گان برنامه پایان یافت.