از روز جهانی مطبوعات در ولایت سمنگان تجلیل بعمل آمد

محفلی که به مناسب از روز جهانی مطبوعات در ولایت سمنگان برگزاری گردیده بود والی سمنگان، روسای ادارت محلی و اقشار مختلف جامعه اشتراک داشتند.
عبد اللطیف ابراهیمی والی سمنگان ضمن عرض تبریکی این روز خجسته نقش جوانان ورسانه ها را در آوردن صلح وروشن ساختن اذهان عامه در زمینه مفید وموثر خوانده گفت: درگذشته محدودیت های زیادی سد راه رسانه ها بود وخوش بختانه که به اثر توجه حکومت فعلی آزادی بیان به صورت کامل نهادینه گریده ورسانه ها دست باز دارند، همچنان حکومت محلی نیز از رسانه ها حمایت نموده ودر حد توان در راستای رفع مشکلات آنان همکاری لازم می نماید،والی ولایت افزود: رسانه ها پل ارتباط میان حکومت ومردم است باید پایه های این پل را مستحکم بسازیم.
دراخیر سپاس نامه هاییکه از طرف مقام ولایت در نظر گرفته شده بود توسط والی ولایت، وسایر اشتراک کننده گان برای دست اندر کاران رسانه های محلی توزیع شد.