آغاز روز دوم کنفرانس گفتمان ملی حکومتداری محلی و سمینار علمی در ولایت هرات

این برنامه با اشتراک والیان ولایات خوست لغمان، معاونین ولایات هرات و فراه، نمایندگان اداره ارگانهای محلی، نماینده وزارت اقتصاد، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، نماینده تدارکات ملی، مسولین دولتی و جمعی از اساتید پوهنتون جهت ارائه تبادل تجارب و دانش در راستای بهبود حکومتداری محلی، تحرک، انکشاف و ثبات آغاز گردید.